Přejít na Penzion Táňa
2. Rezervační údaje
3. Rezervace dokončena

Datum příjezdu:
Datum odjezdu:
Počet dospělých:
Děti (4-10 let):
Děti (11-16 let):
Strava:
Cena celkem:
Záloha (20%):
Doplatek:

Firemní údaje

Platbu hotově vyberte pouze v případě, že rezervujete pobyt minimálně 3 dny před příjezdem.
Souhlasím s ubytovacími podmínkami penzionu Pampeliška.

1.
Předmět a čas plnění

Předmětem plnění jsou ubytovací služby a stravování v rozsahu polo penze ve středisku poskytovatele, tj. v penzionu Pampeliška v Peci pod Sněžkou, kontaktní telefon: 777 585 645

Smluvní strany se dohodly, že bude ubytování a stravování poskytnuto pro 9 osob

Den příjezdu je dohodnut na 7. února 2014 v ………………. h (počínaje……………….).

Den odjezdu je dohodnut na 9. února 2014 v ……………….. h (končí ………………….).

2.
Cena, platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na ceně dle aktuálního ceníku za osobu a den. Zákazník zaplatí 20 % zálohu z celkové částky za ubytování a stravování na účet poskytovatele č. 3253714339/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Hradec Králové, nejpozději do 10 dnů od podepsání této smlouvy.

3.
Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo zejména:

 • vyžadovat poskytnutí služeb v rozsahu dohodnutém v této smlouvě.
 • reklamovat příp. vady poskytovaných služeb včetně požadování odstranění vady, doplnění služby nebo poskytnutí slevy; veškeré reklamace uplatňuje zákazník na místě, příp. ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne ukončení služby
 • stornovat objednávku služeb za podmínek uvedených v článku 5. této smlouvy

Zákazník je povinen zejména:

 • zaplatit poskytovateli za poskytnuté služby způsobem a v termínech dohodnutých v této smlouvě
 • dodržovat veškerá nařízení spojená s ubytováním a stravováním v penzionu Táňa, zejména ubytovací řád, který je vyvěšen v prostorách penzionu
 • dodržovat veškerá ustanovení spojená s pobytem v Krkonošském národním parku
 • nahradit veškeré škody způsobené jím nebo jeho zaměstnanci, žáky, partnery, osobami blízkými v penziónu, na jeho zařízení, součástech atd.

4.
Práva a povinnosti poskytovatele

Právy a povinnostmi zákazníka jsou určeny odpovídající práva a povinnosti poskytovatele. Jakékoliv jiné služby může poskytovatel zajistit pouze v rámci svých možností za předpokladu dodatečné úhrady těchto služeb.

5.
Stornovací podmínky

Při nezaplacení sjednané částky za služby dle této smlouvy v dohodnutém termínu je poskytovatel oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit.

Zákazník má právo kdykoliv od objednání služeb tyto písemně zrušit, avšak je povinen zaplatit storno poplatky ve výši:

 • 0 % ceny služeb – zrušení 61 a více dnů před termínem nástupu
 • 20 % ceny služeb – zrušení 31 - 60 dnů před termínem nástupu
 • 50 % ceny služeb – zrušení 15 - 30 dnů před termínem nástupu
 • 100 % ceny služeb – zrušení 0 - 14 dnů před termínem nástupu.

Ve všech případech nabízíme možnost náhradního termínu ubytování.

6.
Jiná ujednání

 • Poskytovatel zajistí bezplatný odvoz zavazadel v předem telefonicky dohodnutém termínu. Dále, bezplatné využití lyžařského vleku u penzionu.